Följ oss

Nyheter

En ny lag om företagshemligheter
Postad 25 mars, 2018

Rätten till ”knowhow” som affärsjuristerna kallar företagshemligheter, handlar ej sällan om betydande värden. På en helt annan nivå har vi länders spionage på andra länders militära och civila installationer. I grund och botten handlar det om samma sak; att utnyttja andras investeringar i kapital och arbete för att därigenom själv till en begränsad insats kunna […]

Bytt är bytt?
Postad 7 mars, 2018

  Särskilt om regleringen i 12 kap. 46 § punkten 10 jordabalken – när det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör.   Jur. kand. Jenny Andersson   Inledande anmärkningar Svea hovrätt har i beslut av den 20 februari 2018, […]

Nya medarbetare
Postad 21 januari, 2018

Nya medarbetare Advokatbyrån hälsar två nya medarbetare välkomna! Felicia Idbrant och Torbjörn Carbell. De är behövliga tillskott till advokatbyråns ambitioner att växa och möta den ökade efterfrågan på advokatbyråns tjänster.

Högsta Domstolens beslut 2017-11-24, målnr T 4435-16
Postad 24 november, 2017

Högsta domstolen har den 24 november 2017, i plenum, fattat följande beslut: ”Högsta domstolen förklarar att kränkningsersättning som utgångspunkt ska bestämmas efter de principer som gäller vid tiden för fastställande av ersättningen och att ersättning för sveda och värk som utgångspunkt ska bestämmas efter de principer som gällde vid tidpunkten för skadans uppkomst.”

Skadestånd och Europakonventionen, Prop. 2017/18:7
Postad 27 september, 2017

Skadestånd och Europakonventionen Prop. 2017/18:7 Överlämnad till Riksdagen den 21 september 2017 Kontakta våra jurister Regeringen skriver som en introduktion bl.a. "För att tydliggöra rättsläget, och därigenom stärka rättighetsskyddet i Sverige, föreslår regeringen en ny lagbestämmelse om rätten till skadestånd vid överträdelser av Europakonventionen." Så långt är väl allt väl. Men i den föreslagna lagtexten […]

Förslag om enklare regler för drönare
Postad 21 juli, 2017

Nytt från Justitiedepartementet I syfte att förenkla för företagen föreslår Justitiedepartementet att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervaknings­lagen. Även privatpersoners användning av drönare omfattas av förslaget, däremot ska myndigheterna fortsätta att följa reglerna i kameraövervaknings­­lagen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017. http://bit.ly/2uRmYRI Kontakta våra jurister

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
Postad 21 juli, 2017

Advokatbyrån vill uppmärksamma er på att från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag; Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Kontakta våra jurister   Den nya lagen innebär kort och gott att en person (fullmaktsgivaren), för framtiden, kan lämna fullmakt (framtidsfullmakt) åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall denne på grund […]

Föreläsning om praktisk processrätt
Postad 31 maj, 2017

Advokat Claude D Zacharias föreläser en heldag, den 31 maj 2017, för SJB om praktisk processrätt. På dagordningen står bl.a. faktiska omständigheter, rättsfakta och bevisfakta.

SvJT 2007 s. 415, Jordabalken och köparens undersökning – har sakernas tillstånd ändrats?
Postad 7 mars, 2017

För att läsa artikeln publicerad i SvJT 2007 s. 415, klicka här: sartryck

SvJT 1995 s. 525 Om mäklarlagens krav på boendekostnadskalkyl
Postad 7 mars, 2017

För att läsa artikeln publicerad i SvJT 1995 s. 523, klicka här: sartryck

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies