Följ oss
i562thfj0nlucbx_aeiif3ax_gwy1qswaw

Blogg

BLOGG

Ansvarsbegränsning

Bloggen och dess olika artiklar, uppsatser m.m. är på intet sätt avsedda att vara fullständiga eller kunna läggas till grund för allehanda juridiska överväganden. De är främst avsedda för att ge vägledning om en viss juridisk fråga och underlätta för läsaren att överblicka om behov föreligger för kontakt med en kvalificerad jurist och en mer djupgående juridisk rådgivning.

Den information som lämnas i de olika delarna av bloggen är således inte avsedda som juridisk rådgivning, såvitt det inte klart uttalas att så är fallet. Eftersom så många faktorer spelar in på vilket råd som skall lämnas i det enskilda fallet och då omständigheterna för varje läsare till bloggen inte bara är olika utan även okända för AB Zacharias Advokatbyrå bör läsaren särskilt notera att eventuellt innehåll av juridisk karaktär kan påverka läsarens situation på olika sätt liksom tillämpligheten av det juridiska innehållet i den speciella situationen. Läsaren bör därför ta kontakt med advokat för konkret rådgivning varvid advokatbyrån tillämpar särskilda för verksamheten uppdrags- och arvodesvillkor. Vi på AB Zacharias Advokatbyrå står naturligtvis till läsarens förfogande vid sådant förhållande.

Inga garantier

AB Zacharias Advokatbyrå garanterar av ovan angivna skäl inte kvalitén, riktigheten eller fullständigheten av tillhandahållna bloggar som utgör författarnas subjektiva syn och bedömning och tolkning på och av de frågeställningar som berörs. Det kan inte uteslutas att innehållet i de olika delarna av bloggen kan innehålla felaktigheter och felskrivningar.

Bär förstahandshyresgästen ett skadeståndsrättsligt ansvar för sin andrahandshyresgäst omfattande situationer där en andrahandshyresgäst kvarstannar i lägenheten trots att hyrestiden löpt ut?
Postad 27 juni, 2018

Bär förstahandshyresgästen ett skadeståndsrättsligt ansvar för sin andrahandshyresgäst omfattande situationer där en andrahandshyresgäst kvarstannar i lägenheten trots att hyrestiden löpt ut? Claude D Zacharias Advokat 1. Bakgrund Förstahandskontrakten till den aktuella prövningslägenheten upphörde att gälla. Därmed borde den aktuella prövningslägenheten ställts till hyresvärdens disposition. Så blev inte fallet därför att förstahandshyresgästen i sin tur hade […]

Begränsade uppdrag och god fastighetsmäklarsed
Postad 27 april, 2018

Begränsade uppdrag och god fastighetsmäklarsed Advokat Claude D Zacharias Fastighetsmäklare är en illa ansatt yrkeskategori. Det är nästan som om det är fastighetsmäklarna mot resten av världen, inte minst mot tillsynsmyndigheten (Fastighetsmäklarinspektionen). Kammarrätten (Kammarrättens dom, 2018-02-15, mål nr 5481-17) markerade dock en gräns mot tillsynsmyndigheten och anmälarnas närmast obefogade kritik mot en mäklares värdering. 1. […]

Några spörsmål om avkastningsränta och dröjsmålsränta
Postad 18 januari, 2018

Avkastningsränta – är en analogisk tillämpning motiverad med hänsyn till avkastningsräntans syfte?   Jur. kand. Jenny Andersson .  Inledande anmärkningar Det är uppfriskande att läsa hovrättens för Västra Sverige domskäl i dom meddelad den 12 januari 2018, mål nr T 2141-17. Såsom denna bloggs rubrik låter antyda berör hovrätten på ett belysande sätt den komplexitet […]

Jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken
Postad 26 december, 2017

Jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken  Claude D Zacharias   1. Inledning Äktenskap, partnerskap, sambor osv. vägarna till gemenskap och, normalt, tvåsamhet är flera. Vi kan lugnt säga att den traditionella synen är att två personer tillsammans skapar en enhet och bygger vidare på sin framtid från ”där”. Världen sträcker sig emellertid längre än […]

Grannar och vägar
Postad 24 december, 2017

Grannar och vägar Advokat Claude D Zacharias Vem har inte blivit tvärarg på en granne eller någon som bor i grannskapet. Tänk om man hade en fastighet och en väg och kunde jävlas riktigt ordentligt och stänga av vägen för en granne man inte tycker om! Om den grannen är beroende av vägen kan en […]

Äkta och falsk bevisbörda
Postad 31 augusti, 2017

Äkta och falsk bevisbörda  Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I stort sett i alla civila tvistemål är prövningen beroende av bevisbördan, dvs. den som påstår något har i normalfallet bördan av att åberopa de sakomständigheter som vederbörande vill lägga till grund för sin talan (rättsfakta) men också bördan av att åberopa […]

Avskedad fastighetsmäklare
Postad 25 augusti, 2017

Avskedad fastighetsmäklare Claude D Zacharias Kontakta våra jurister Advokat 1. Inledning Författaren har genom åren publicerat böcker, bl.a. en lagkommentar, och skrifter avseende fastighetsmäklare och de olika fastighetsmäklarlagarna sedan slutet av 1980-talet. Fastighetsmäklare får klä skott för många saker och enligt författarens mening beror detta på ett politiskt ställningstagande om att en fastighetsmäklare är en […]

Konkurrensklausuler
Postad 5 augusti, 2017

Konkurrensklausuler Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister Arbetsdomstolen (”AD”) har nyligen prövat ännu en tvist om en konkurrensklausuls giltighet i ett anställningsavtal (AD beslut nr 44/17, mål nr B 65/17). 1. Bakgrund Arbetstagaren (”AT”) slutade sin anställning som säljare i Företaget AB 1, (från den 1 augusti 2015 till den 10 mars 2017) som […]

Ännu en dom om inhibition, Mark- och miljööverdomstolen dom 2017-07-12, mål nr P 6092-17
Postad 18 juli, 2017

Mark- och miljööverdomstolen dom 2017-07-12, mål nr P 6092-17 Ännu en dom om inhibition Claude D Zacharias Advokat Kontakta våra jurister 1. Inledning I tidigare inlägg (den 10 oktober 2016 respektive den 8 maj 2017) har två avgöranden om inhibition i bygglovsärenden berörts. Återigen har nu Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt (”MÖD”) prövat förutsättningarna för […]

Hyresvärdens underhållsskyldighet och bevisbördans placering
Postad 25 juni, 2017

Hyresvärdens underhållsskyldighet och bevisbördans placering Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister Allt slits med åren, vi människor, våra bilar men också våra bostäder. Hyresgäster har en s. k. vårdplikt och måste vårda hyresrätten men även om det sker enligt konstens alla regler, slits bostaden. Springet av små barnfötter låter rart men med åren förlorar […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies