Följ oss

Blogg

BLOGG

Ansvarsbegränsning

Bloggen och dess olika artiklar, uppsatser m.m. är på intet sätt avsedda att vara fullständiga eller kunna läggas till grund för allehanda juridiska överväganden. De är främst avsedda för att ge vägledning om en viss juridisk fråga och underlätta för läsaren att överblicka om behov föreligger för kontakt med en kvalificerad jurist och en mer djupgående juridisk rådgivning.

Den information som lämnas i de olika delarna av bloggen är således inte avsedda som juridisk rådgivning, såvitt det inte klart uttalas att så är fallet. Eftersom så många faktorer spelar in på vilket råd som skall lämnas i det enskilda fallet och då omständigheterna för varje läsare till bloggen inte bara är olika utan även okända för AB Zacharias Advokatbyrå bör läsaren särskilt notera att eventuellt innehåll av juridisk karaktär kan påverka läsarens situation på olika sätt liksom tillämpligheten av det juridiska innehållet i den speciella situationen. Läsaren bör därför ta kontakt med advokat för konkret rådgivning varvid advokatbyrån tillämpar särskilda för verksamheten uppdrags- och arvodesvillkor. Vi på AB Zacharias Advokatbyrå står naturligtvis till läsarens förfogande vid sådant förhållande.

Inga garantier

AB Zacharias Advokatbyrå garanterar av ovan angivna skäl inte kvalitén, riktigheten eller fullständigheten av tillhandahållna bloggar som utgör författarnas subjektiva syn och bedömning och tolkning på och av de frågeställningar som berörs. Det kan inte uteslutas att innehållet i de olika delarna av bloggen kan innehålla felaktigheter och felskrivningar.

Några spörsmål om avkastningsränta och dröjsmålsränta
Postad 18 januari, 2018

Avkastningsränta – är en analogisk tillämpning motiverad med hänsyn till avkastningsräntans syfte?   Jur. kand. Jenny Andersson .  Inledande anmärkningar Det är uppfriskande att läsa hovrättens för Västra Sverige domskäl i dom meddelad den 12 januari 2018, mål nr T 2141-117. Såsom denna bloggs rubrik låter antyda berör hovrätten på ett belysande sätt den komplexitet […]

Äkta och falsk bevisbörda
Postad 31 augusti, 2017

Äkta och falsk bevisbörda  Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I stort sett i alla civila tvistemål är prövningen beroende av bevisbördan, dvs. den som påstår något har i normalfallet bördan av att åberopa de sakomständigheter som vederbörande vill lägga till grund för sin talan (rättsfakta) men också bördan av att åberopa […]

Ansvarsbegränsning och besiktningsuppdrag
Postad 16 mars, 2017

Ansvarsbegränsning och besiktningsuppdrag Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning Besiktningsmannens professionsansvar innefattar dels ett metodiskt ansvar, dvs. ett ansvar för att ett uppdrag utförs på ett fackmässigt[1] sätt och dels en informationsplikt, dvs. en skyldighet att redovisa resultatet av en undersökning på ett sådant sätt att beställaren skall kunna dra rimliga och korrekta slutsatser av […]

Ett fel som inte alltid är ett fel och när bedömningen kan variera från tid till annan
Postad 12 maj, 2016

1. Inledning 1.1 Rubriksättningen indikerar något som kan tyckas typiskt för juridiken som sådan. Det finns sällan något som är svart eller vitt. Under studietiden skojade vi friskt om ”å den ena sidan och å den andra sidan”. 1.2 Högsta domstolens dom 2016-05-11, mål nr T 6237-14 är måhända ett exempel på hur en fråga […]

”Bevisvärderingsmålet”
Postad 4 januari, 2016

”Bevisvärderingsmålet” Högsta domstolens dom den 4 november 2015, mål nr B 4003-14 Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Högsta domstolen har i en, för oss praktiserande jurister, oerhört spännande dom, tydligt och pedagogiskt redovisat hur bevisvärdering och bevisprövning ska gå till och de principiella skälen är, trots att det handlar om en straffrättslig prövning, […]

Två mäklare och en provision
Postad 4 januari, 2016

Två mäklare och en provision Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Högsta domstolen har nyligen, den 17 december 2015, avgjort ett mål om mäklarprovision, mål nr T 6412-13. Målet handlade om en kommersiell förmedling men Högsta domstolen tillämpade avtalsrättsliga principer på själva frågan om ett uppdragsavtal träffats eller inte, och gjorde därvid samma bedömning […]

Bevisbördan för påstående om förfalskad namnteckning
Postad 6 oktober, 2015

Nytt rättsfall rörande invändning om förfalskad namnteckning i låneavtal Advokat Johannes Marszalek 1. Bakgrund I mål rörande skriftliga låneavtal förekommer det att den utpekade låntagaren hävdar att vederbörandes namnteckning på själva lånehandlingen är förfalskad. Därvid uppkommer fråga om dels vem av parterna – långivaren eller låntagaren – som har bevisbördan för att namnteckningen är äkta […]

Hyresnämnden stoppar ”turist”uthyrning
Postad 28 augusti, 2015

Hyresnämnden stoppar ”turist”uthyrning Jur kand Diego Ortiz 0. Bakgrund 0.1 Som många säkert har noterat har det på senare tid uppmärksammats i media att det har blivit oerhört populärt att hyra ut sin lägenhet för korta perioder genom användande av förmedlingstjänster som tillhandahålls bl.a. på Internet. Det finns flera hemsidor på Internet som fungerar som sociala […]

Konkludent handlande – en oenig Högsta domstol
Postad 20 augusti, 2015

Konkludent handlande – en oenig Högsta domstol Claude D Zacharias 0. Inledning 0.1 Ännu en gång har Högsta domstolen i NJA 2015 s. 188, funnit skäl att frångå lagstiftarens lagmotiv. Ännu en gång har ändamålsskäl tillämpats som en övergripande princip vid tillämpningen av lag. Då det dessutom handlar om ett kommersiellt avtalsförhållande blir domen mycket […]

Tillståndspliktiga ombyggnationsarbeten enligt bostadsrättslagen
Postad 9 juli, 2015

Högsta Domstolens beslut 2015-07-08, mål nr Ö 3206-13 Claude D Zacharias 1. Bakgrund 1.1 Bakgrunden i Högsta domstolens avgörande är i korthet att de berörda bostadsrättshavarna i en förening ansökte om tillstånd att få installera en braskamin. Innan styrelsen hade tagit ställning till ansökan installerade bostadsrättshavarna kaminen genom att göra hål i och ansluta den […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies